குழந்தை

வாசி

குழந்தை

Add "குழந்தை" in Tamil to your vocabulary. குழந்தை, nom.1 /குழந்தை/ Examples of குழந்தை Indefinite

ஆண்டு

வாசி

ஆண்டு

Add "ஆண்டு" in Tamil to your vocabulary. ஆண்டு, nom.1 /ஆண்டு/ Examples of ஆண்டு Indefinite article

தொடர்வண்டி

வாசி

தொடர்வண்டி

Add "தொடர்வண்டி" in Tamil to your vocabulary. தொடர்வண்டி, nom.1 /தொடர்வண்டி/ Examples of தொடர்வ

தக்காளி

வாசி

தக்காளி

Add "தக்காளி" in Tamil to your vocabulary. தக்காளி, nom.1 /தக்காளி/ Examples of தக்காளி Usage: தி த

Passion In Tamil

வாசி

Passion In Tamil

Learn new vocabulary from the Tamil Library Book Series 19. Books in this series show you how to nam

தொலைபேசி

வாசி

தொலைபேசி

Add "தொலைபேசி" in Tamil to your vocabulary. தொலைபேசி, nom.1 /தொலைபேசி/ Examples of தொலைபேசி Indefi

முரசு

வாசி

முரசு

Add "முரசு" in Tamil to your vocabulary. முரசு, nom.1 /முரசு/ Examples of முரசு Indefinite article