கணினி

வாசி

கணினி

Add "கணினி" in Tamil to your vocabulary. கணினி Tamil nom.1 உங்கள் கணினி Indefinite article: ஒரு கண

குழந்தை

வாசி

குழந்தை

காதல் படி, ஒவ்வொன்றும் நாள். குழந்தை, nom.1 /-kuழந்தை/ Examples of குழந்தை Indefinite article: ஒரு

அப்பா

வாசி

அப்பா

உருவாக்கியவர் உடைய பாதுகாப்பு Add "அப்பா" in Tamil to your vocabulary. அப்பா, nom.1 /அப்பா/ Exampl

சகோதரன்

வாசி

சகோதரன்

Add "சகோதரன்" in Tamil to your vocabulary. சகோதரன், nom.1 /சகோதரன்/ Examples of சகோதரன் Usage: அவளு

தக்காளி

வாசி

தக்காளி

Add "தக்காளி" in Tamil to your vocabulary. தக்காளி, nom.1 /தக்காளி/ Examples of தக்காளி Usage: தி த

பாடம்

வாசி

பாடம்

காதல் படி, ஒவ்வொன்றும் நாள்.: "பாடம்" in Tamil பாடம் Tamil nom.1 நீங்கள் தி பாடம் படி Indefinite a

நூலகம்

வாசி

நூலகம்

Add "நூலகம்" in Tamil to your vocabulary. நூலகம், nom.1 /நூலகம்/ Examples of நூலகம் Usage: அவளுடைய

தயவு செய்து

வாசி

தயவு செய்து

Add "தயவு செய்து" in Tamil to your vocabulary. தயவு செய்து, adv /தயவு செய்து/ Examples of தயவு செய்