அப்பா

வாசி

அப்பா

உருவாக்கியவர் உடைய பாதுகாப்பு Add "அப்பா" in Tamil to your vocabulary. அப்பா, nom.1 /அப்பா/ Exampl

சேவை

வாசி

சேவை

Add "சேவை" in Tamil to your vocabulary. சேவை /சே-y/ Examples of சேவை Indefinite article: ஒரு சேவை

குழந்தை ::: Baby

வாசி

குழந்தை ::: Baby

காதல் படி, ஒவ்வொன்றும் நாள். ::: Learn love, every day. குழந்தை ::: baby, nom.1 ::: nom.3 /-kuழந்தை/

குடும்பம் ::: Family

வாசி

குடும்பம் ::: Family

Tamil ::: English குடும்பம் ::: family, nom.1 ::: nom.1 /-kuடும்பம்/ ::: /-f-a-mi-l-y/ Tamil ::

குடும்பம் ::: La Famille

வாசி

குடும்பம் ::: La Famille

Tamil ::: Français குடும்பம் ::: famille, nom.1 ::: nom.1.3 /-gwaு-duம்பம்/ ::: /f-tomille/ Tam

மேசை ::: Table

வாசி

மேசை ::: Table

Add "மேசை" ::: "table" in Tamil ::: English to your vocabulary. மேசை ::: table, nom.1 ::: nom.1 /மேச

வீடு ::: Home

வாசி

வீடு ::: Home

Tamil ::: English வீடு ::: home, nom.1 ::: nom.1 /-vடு/ ::: /-ho-m-er/ Tamil ::: English / நா

கதவு ::: Door

வாசி

கதவு ::: Door

Add "கதவு" ::: "door" in Tamil ::: English to your vocabulary. கதவு ::: door, nom.1 ::: nom.1 /கதவு/