மருத்துவமனை

வாசி

மருத்துவமனை

Add "மருத்துவமனை" in தமிழ் to your vocabulary. மருத்துவமனை, nom.1 /ம-ruத்-thuவமனை/ Examples of மருத

வங்கி

வாசி

வங்கி

Add "வங்கி" in தமிழ் to your vocabulary. வங்கி, nom.1 /வங்-gi/ Examples of வங்கி Indefinite articl

அலுவலகம்

வாசி

அலுவலகம்

Add "அலுவலகம்" in தமிழ் to your vocabulary. அலுவலகம், nom.1 /அ-luவல-qaம்/ Examples of அலுவலகம் Ind

வீடு

வாசி

வீடு

Add "வீடு" in தமிழ் to your vocabulary. வீடு, nom.1 /வீ-du/ Examples of வீடு Indefinite article: ஒ

பேருந்து

வாசி

பேருந்து

Add "பேருந்து" in தமிழ் to your vocabulary. பேருந்து, nom.1 /பே-ruந்-thu/ பேருந்து in other language

கார்

வாசி

கார்

Add "கார்" in தமிழ் to your vocabulary. கார், nom.1 /-kaர்/ Examples of கார் Indefinite article: ஒ

உந்துருளி

வாசி

உந்துருளி

Add "உந்துருளி" in தமிழ் to your vocabulary. உந்துருளி, nom.1 /உந்-thu-ruளி/ Examples of உந்துருளி

மிதிவண்டி

வாசி

மிதிவண்டி

Add "மிதிவண்டி" in தமிழ் to your vocabulary. மிதிவண்டி, nom.1 /-mi-thiவண்-di/ Examples of மிதிவண்டி

Transport In தமிழ்

வாசி

Transport In தமிழ்

Learn new vocabulary from the தமிழ் Library Book Series 8. Books in this series will teach you about